English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายบริการวิชาการ
      • วิเทศสัมพันธ์
      • หลักสูตร EMT-B 2556
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
      • วารสารวิทยาลัยฯ
    ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


Loading
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช. 
ระบบจัดการแผนฯ ปี 57
ระบบจัดการแผนฯ ปี 56
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบจองห้อง
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ศูนย์ศึกษางานให้การปรึกษาฯ
สมุดโทรศัพท์ภายใน
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Cinahl
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา "เอื้ออาทร ซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย"    ค่านิยมองค์กร "เกื้อกูล กลมเกลียว ร่วมแรง มุ่งมั่น แบ่งปัน เรียนรู้"
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
      หลักสูตร EMT-B (อัพเดทข่าวสาร 31 มค 57)
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้าย/โอน
      ประชุมวิชาการ 12มีค57-เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ
      แบบเสื้อแขนสั้นสีชมพู สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ชาย
      Free Practice Tests for learners of English
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้าย/โอน
      ตัวอย่างข้อสอบกรมวิเทศฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๘ รายการ
      ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ(ไฟฟ้าและวิทยุ)จำนวน๘รายการ
      ประกาศสอบราคางานจ้างระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ
      ประกาศสอบราคาซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง
      ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุดนตรีสากล จำนวน ๒๐ รายการ
      สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 รายการ
ดูทั้งหมด >>        
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

CINAHL Plus with Full Text
 
ผู้อำนวยการ


อาจารย์กาญจนา   ร้อยนาค
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเสรีอาเซียน (AEC)

 • นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการด้านการศึกษาตามปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
 • ไฟล์วิดีโอ และเอกสารการอบรม การเตรียมความพร้อมสำหรับพยาบาลในการเป็นประชาคม ASEAN (intranet)
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย Wiki LOG
 • บอกเล่าเก้าสิบ ในการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง"
 •  
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
    การจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านผู้เขียน อ.เสาวภา เล็กวงษ์
  COP การสอนแนะ (coaching) รายวิชา พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลผู้เขียน อ.รัชชนก สิทธิเวช
  กลยุทธ์การสร้างทักษะในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การเรียนการสอน CoP ภาคสูติฯ ครั้งที่ 3 ปี 2557ผู้เขียน อ.จารุวรรณ์ ท่าม่วง
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามการรับรู้ของนักศึกษา วิชา สม.1103 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผู้เขียน อ.อรัญญา บุญธรรม
  การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้เขียน อ.รัชชนก สิทธิเวช
  การแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ "Paliative care'ผู้เขียน อ.ปัทมา บุญช่วยเหลือ
  ดูทั้งหมด >>        
   
  ข่าวจากงานทะเบียน
        *สำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่*
        ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครสอบขอรับใบอนุญาตฯ ปี 57
        ทุนรพ.สต.หนองผักแว่น
        ทุนมาอีก 1 ทุนคะ
        ชี้แจงเกี่ยวกับรูปถ่ายเพื่อใช้ทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
        เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2556
  ดูทั้งหมด >>        
   
  ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
        ประชาสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่า ผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษา
        เรียนเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินของวิทยาลัย
        เรียนเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
  ดูทั้งหมด >>        
   
  เฮฮาภาษาฟ้าขาว
        internet น่าจะดีกว่านี้
        อยากมีปิดเทอมแบบ 3เดือนเต็ม
        WiFi หอลูกกวาดมีปัญหา
        ขอเสนอธุรกิจ Duo เติมเงินมือถือ + ตู้น้ำหยอดเหรียญ
        อินเตอร์เน็ตช้ามากช่วยแก้ไขให้หน่อยคะ
        แจ้งให้ทราบเรื่องทะเบียนบ้าน
  ดูทั้งหมด >>        
   
  ภาพกิจกรรม
   ร้อยดวงใจสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
   พิธีรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สสจ.จันทบุรี
   โครงการส่งเสริมสุขภาพ ณ ลานสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
   พิธีมอบผลการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร รุ่นที่ 46
   ประชุมวิชาการประจำปี 2557
   ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 48 ปี วพ.พปก. 12 มีนาคม 2557

   
  Visitors :