English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • งานวิชาการ
      • งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # เกี่ยวกับงานวารสาร
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สบช. พ.ศ. 2564
      • แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2567
(ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)

      • แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
      • รายละเอียดโครงการ ปีงบ 64
      • ระบบและกลไกงานบริหารความเสี่ยง
      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุด วพ.พปก.
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล ClinicalKey
วิธีใช้งาน ClinicalKey
ฐานข้อมูล Science Direct
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 ระบบจัดการทดสอบออนไลน์  
ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      การสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 65 รอบ 1
      รับสมัครจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการงานเทคโนฯ
      รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานทั่วไป
      ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
      รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 1 ปีงบ 65
      รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 ไตรมาส 1
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธ.ค. 64 สขร.1
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย. 64 สขร.1
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หุ่นฝึกตรวจช่องท้องฯ จำนวน 2 ตัว
ดูทั้งหมด >>        
 
เอกสารเผยแพร่ รายงานงบทดลอง รายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
      งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
      งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
      รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย. 64
      รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ GFMIS
      งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
      งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
  หลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564
  หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (4 หน่วยกิต)
(ขอเลื่อนการอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)

  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 5 กรกฎาคม - 5 พฤศจิกายน 2564
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 7
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาบุคลากร
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      เอกสารประชุม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 "ชะลอวัย"
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :