English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายบริการวิชาการ
      • วิเทศสัมพันธ์
      • หลักสูตร EMT-B 2556
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
      • วารสารวิทยาลัยฯ
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา


Loading
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช. 
ระบบจัดการแผนฯ ปี 57
ระบบจัดการแผนฯ ปี 58
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบจองห้อง
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ศูนย์ศึกษางานให้การปรึกษาฯ
สมุดโทรศัพท์ภายใน
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Cinahl
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
 เอกสารประชาสัมพันธ์
  โลโก้สถาบันพระบรมราชชนก
  แผนผังการเดินทาง
  แผนผังภายในวิทยาลัยฯ
 
 เอกสารฝ่ายอำนวยการ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่
        »  ฝ่ายอำนวยการ
        »  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
        »  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
        »  ฝ่ายวิชาการ
        »  ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
  แบบฟอร์มหนังสือราชการ
        »  สัญญายืมเงิน
        »  ตัวอย่างเบิกค่าเดินทางไปราชการ
        »  ใบส่งซ่อมแซมพัสดุ
        »  ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านหัวหน้า
        »  ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านหัวหน้า
        »  แบบใบเสนอราคา
        »  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง
        »  ตัวอย่างบันทึกข้อความใช้ภายในหน่วยงาน
        »  ตัวอย่างบันทึกข้อความใช้ส่งออกหน่วยงาน
        »  เอกสารสำหรับงานเลขานุการ
               ตัวอย่างขอวาระการประชุม
               แบบฟอร์มการลงวาระการประชุม (ขอวาระแต่ละรองฯ)
               ตัวอย่างรายงานการประชุมอาจารย์
               ตัวอย่างรายงานการประชุมสายสนับสนุน
               ตัวอย่างการเสนอให้ตรวจรายงานการประชุม
        »  แบบฟอร์มการลงข้อมูลผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
  ภาระงาน ประจำปีงบ 2557 รอบการประเมินที่ 2
        »  กรรมการเฉพาะกิจ
        »  กรรมการตามโครงสร้าง
        »  ภาระงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และรักษาการ ผอ.
        »  ภาระงานเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายอำนวยการ
        »  ภาระงานพัสดุอาจารย์ (อัพเดท 18 สค 57) 
 
 เอกสารฝ่ายวิชาการ
  ดาวน์โหลดเอกสารรายวิชา
  รายชื่อนักศึกษา ปี 1-4 ปีการศึกษา 2557
  จำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 (TQF)
[ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว]
  แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ
  ใบบันทึกประวัติพี่เลี้ยง
  แบบฟอร์มลงภาระงานสอน - นิเทศ ของภาควิชา
      อัพเดท 28 ส.ค. 56
  FM Plan 3 วิชาการ
  มคอ. 3. ปรับปรุง 21 พฤศจิกายน 2556
  มคอ. 4. ปรับปรุง 21 พฤศจิกายน 2556
  แบบฟอร์มมคอ.5 รายงานภาคทฤษฎี
  แบบฟอร์มคอ.6 รายงานภาคปฏิบัติ
  แผนการจัดการสำหรับแหล่งฝึกที่ใช้ร่วมกันหลายสถาบัน
  แผนการจัดการความเสี่ยงของแหล่งฝึกในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  ตาราง Test Blue Print ภาคปฏิบัติ
  แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  ตารางกระจายความรับผิดชอบ
  แผนการสอนภาคทฤษฎี(รายบท)/ ภาคทดลอง /การสอนในคลินิก (อัพเดท 21 พ.ย. 56)
  แผนการสอนภาคปฏิบัติ (อัพเดท 25 ธ.ค. 56)
  รายงานเวลาเรียน
  แบบฟอร์ม พตส. รายบุคคล
  แบบประเมินแฟ้มรายวิชาภาคทฤษฎี (PI 2.2.1, 2.6.1 สบช.)
  แบบประเมินแฟ้มรายวิชาภาคปฏิบัติ (PI 2.2.1, 2.6.1 สบช.)
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน [อัพเดท 30 เม.ย. 57]
  ตารางเชิญสอนนักศึกษา สำหรับอาจารย์พิเศษ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ลาโดยมีผู้ปฏิบัติงานแทน
  ใบบันทึกการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ
  ใบบันทึกการคุมสอบ
  แบบประเมิน TQF [6 พ.ย. 56]
  Blueprint 6 รายวิชาหลัก 2556
      • 5.1 Blueprint การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา
      • 5.2 Blueprint การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
      • 5.3 Blueprint การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
      • 5.4 Blueprint การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
      • 5.5 Blueprint การพยาบาลอนามัยชุมชนฯ
      • 5.6 Blueprint กฎหมายและจรรยาบรรณ  แผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
  ตัวอย่างใบปะหน้า มคอ.3 (ปกศ.2557)
 
 เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษา
  วินัยนักศึกษา
  สวัสดิการ
  สมุดรายงานประจำตัวนักศึกษา
 
 เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ
  คู่มือการให้บริการ
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
  FM-Plan 3 ฝ่ายบริการวิชาการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
  แบบฟอร์ม After Action Review
  ใบตรวจผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ
  ตัวอย่างการประเมินผลการบูรณาการ
  ตัวอย่างเล่มสรุปโครงการบริการวิชาการ
  ตารางบันทึกข้อมูลการไปประชุม/อบรม/สัมมนา
 
 เอกสารฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
งานวิจัย  
        »  คู่มือการดำเนินการจัดการความรู้ ปีงบ 57
        »  คู่มือการผลิตผลงานวิจัย ตำรา และงานสร้างสรรค์ ปีงบ 57
        »  ระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
        »  แนวทางการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
             ที่นำไปใช้ประโยชน์
        »  ทำไมต้องมีจริยธรรมการวิจัยในคน ?
        »  สรุปสาระสำคัญจากการอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัย
             และการวิจัยในมนุษย์
        »  รายการค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ปีงบ 57
        »  แหล่งทุนวิจัยในประเทศ
        »  แหล่งเผยแพร่รายงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติของไทย
        »  บทคัดย่องานวิจัย
               งานวิจัยของคณาจารย์
               งานวิจัยของนักศึกษา
        »  แบบฟอร์มเอกสารงานวิจัย
               ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน
               ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติความต้องการซื้อวัสดุ
               ภาระงานตอบแบบสอบถามฝ่ายวิจัย
               รายการแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรม
                  การวิจัยในมนุษย์ 23 รายการ
               แบบฟอร์มขอใช้ประโยชน์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
               หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย
        »  แบบฟอร์มเอกสารส่งเพื่อพิจารณาจริยธรรมวิจัย
               แบบบันทึกข้อความเพื่อยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม
                  การวิจัยในคน (AF CTIREC 06/01)
               แบบโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม
                  การวิจัยในคน (AF CTIREC 06/02)ุ
  
การจัดการความรู้  
        »  เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) วพ.พปก.
        »  แบบฟอร์มจัดตั้ง CoP
        »  แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรม-สิ้นสุดแผน
        »  รายงานการประชุม CoP แต่ละครั้ง
        »  วิธีการปฏิบัติของ CoP ของวิทยาลัย
  
วารสารและโครงการตำรา  
        »  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
        »  บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ
        »  คำแนะนำสำหรับการเขียนเอกสารคำสอนและตำรา
 
 เอกสารฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
  คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
  วิจัยการประกันคุณภาพการศึกษา
  เอกสารประชุมวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
  SAR 54 สภาการพยาบาล
  แบบฟอร์มงานแผนฯ ปีงบ 55
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556
  คู่มือการประกันคุณภาพสบช. ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556
  แบบฟอร์ม OnePage  
  แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556
  แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับฝ่าย ปีการศึกษา 2556
  ผังกำกับโครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี
  แบบฟอร์มโครงการรายวิชา/ภาควิชา
  แบบฟอร์มโครงการ
  ตารางการถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์สู่ฝ่าย
  ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน
 
 เอกสารดาวน์โหลด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  บันทึกข้อความขอยืมอุปกรณ์ออกนอก วพ.    
  วิธีการสั่งพิมพ์เอกสารผ่านทางหน้าเว็บ
Visitors