English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายบริการวิชาการ
      • วิเทศสัมพันธ์
      • หลักสูตร EMT-B 2556
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
      • วารสารวิทยาลัยฯ
    ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


Loading
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช. 
ระบบจัดการแผนฯ ปี 57
ระบบจัดการแผนฯ ปี 56
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบจองห้อง
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ศูนย์ศึกษางานให้การปรึกษาฯ
สมุดโทรศัพท์ภายใน
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Cinahl
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
 เอกสารประชาสัมพันธ์
  โลโก้สถาบันพระบรมราชชนก
  แผนผังการเดินทาง
  แผนผังภายในวิทยาลัยฯ
 
 เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายอำนวยการ
  แบบฟอร์มหนังสือราชการ
        »  สัญญายืมเงิน
        »  ใบส่งซ่อมแซมพัสดุ
        »  ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านหัวหน้า
        »  ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านหัวหน้า
        »  แบบใบเสนอราคา
        »  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง
        »  ตัวอย่างบันทึกข้อความใช้ภายในหน่วยงาน
        »  ตัวอย่างบันทึกข้อความใช้ส่งออกหน่วยงาน
        »  เอกสารสำหรับงานเลขานุการ
               ตัวอย่างขอวาระการประชุม
               แบบฟอร์มการลงวาระการประชุม (ขอวาระแต่ละรองฯ)
               ตัวอย่างรายงานการประชุมอาจารย์
               ตัวอย่างรายงานการประชุมสายสนับสนุน
               ตัวอย่างการเสนอให้ตรวจรายงานการประชุม 
 เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายวิชาการ
  รายชื่อนักศึกษา ปี 1-4 ปีการศึกษา 2556
  จำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 (TQF)
[ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว]
  ข้อตกลงการจัดการเรียนฯ 2556
  แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ
  ใบบันทึกประวัติพี่เลี้ยง
  แบบฟอร์มลงภาระงานสอน - นิเทศ ของภาควิชา
      อัพเดท 28 ส.ค. 56
  Edu_001 แบบประเมิน NCP
  Edu_002 แบบประเมิน Case Study
  Edu_003 แบบประเมินการนำเสนอ
  Edu_004 แบบประเมินการทำ Concept mapping
  Edu_005 แบบประเมินโครงการ
  Edu_006 แบบประเมินการทำรายงาน
  Edu_007 แบบประเมินทักษะการให้ความรู้
  Edu_008 แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  FM Plan 3 วิชาการ
  ตัวอย่าง มคอ. 3
  มคอ. 3. ปรับปรุง 21 พฤศจิกายน 2556
  มคอ. 4. ปรับปรุง 21 พฤศจิกายน 2556
  แบบฟอร์มมคอ.5 รายงานภาคทฤษฎี
  แบบฟอร์มคอ.6 รายงานภาคปฏิบัติ
  แผนการจัดการสำหรับแหล่งฝึกที่ใช้ร่วมกันหลายสถาบัน
  แผนการจัดการความเสี่ยงของแหล่งฝึกในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  ตาราง Test Blue Print ภาคปฏิบัติ
  ใบปะหน้า มคอ.3 - ปีการศึกษา 2557 อัพเดท 21 พ.ย. 56
  ใบปะหน้า มคอ.4 - ปีการศึกษา 2557 อัพเดท 21 พ.ย. 56
  แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  ตารางกระจายความรับผิดชอบ
  แผนการสอนภาคทฤษฎี(รายบท)/ ภาคทดลอง /การสอนในคลินิก (อัพเดท 21 พ.ย. 56)
  แผนการสอนภาคปฏิบัติ (อัพเดท 25 ธ.ค. 56)
  รายงานเวลาเรียน
  แบบฟอร์ม พตส. รายบุคคล
  แบบฟอร์มหลักฐานตัวบ่งชี้ สบช. 2.2.1 และ 2.6.1 - วิชาทฤษฎี
  แบบฟอร์มหลักฐานตัวบ่งชี้ สบช. 2.2.1 และ 2.6.1 - วิชาปฏิบัติ
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน [อัพเดท 4 พ.ย. 56]
  ตารางเชิญสอนนักศึกษา สำหรับอาจารย์พิเศษ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ลาโดยมีผู้ปฏิบัติงานแทน
  ใบบันทึกการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ
  ใบบันทึกการคุมสอบ
  แบบประเมิน TQF [6 พ.ย. 56]
  Blueprint 6 รายวิชาหลัก 2556
      • 5.1 Blueprint การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา
      • 5.2 Blueprint การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
      • 5.3 Blueprint การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
      • 5.4 Blueprint การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
      • 5.5 Blueprint การพยาบาลอนามัยชุมชนฯ
      • 5.6 Blueprint กฎหมายและจรรยาบรรณ  แผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
 
 เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายกิจการนักศึกษา
  วินัยนักศึกษา
  สวัสดิการ
  สมุดรายงานประจำตัวนักศึกษา
 
 เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายบริการวิชาการ
  คู่มือการให้บริการ
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
  FM-Plan 3 ฝ่ายบริการวิชาการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
  แบบฟอร์ม After Action Review
  ใบตรวจผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ
  ตัวอย่างการประเมินผลการบูรณาการ
  ตัวอย่างเล่มสรุปโครงการบริการวิชาการ
  ตารางบันทึกข้อมูลการไปประชุม/อบรม/สัมมนา
 
 เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
  ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน
  ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติความต้องการซื้อวัสดุ
  รายการแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ 23 รายการ
  รายการค่าใช้จ่ายทำวิจัยงบ 2557
  แบบฟอร์มขอใช้ประโยชน์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  คู่มือการดำเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2557
  คู่มือการผลิตผลงานวิจัย ตำรา และงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2557
  ภาระงานตอบแบบสอบถามฝ่ายวิจัย
   
แบบฟอร์มเอกสารส่งเพื่อพิจารณาจริยธรรมวิจัย    
  แบบบันทึกข้อความเพื่อยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (AF CTIREC 06/01)
  แบบโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (AF CTIREC 06/02)
 
 เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
  คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
  วิจัยการประกันคุณภาพการศึกษา
  เอกสารประชุมวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
  SAR 54 สภาการพยาบาล
  แบบฟอร์มงานแผนฯ ปีงบ 55
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556
  คู่มือการประกันคุณภาพสบช. ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556
  แบบฟอร์ม OnePage  
 
 เอกสารดาวน์โหลด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  บันทึกข้อความขอยืมอุปกรณ์ออกนอก วพ.    
  วิธีการสั่งพิมพ์เอกสารผ่านทางหน้าเว็บ
Visitors