รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร  

    ภาษาไทย    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

    ภาษาอังกฤษ    Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)

2. ชื่อประกาศนียบัตร

    ภาษาไทย    ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

(การรักษาโรคเบื้องต้น)

  ภาษาอังกฤษ      Certificate in Nursing Specialty in Nurse Practitioner

(Primary Medical Care)

3. องค์ประกอบของหลักสูตร

            3.1 จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร              16          หน่วยกิต     จำแนกเป็น

                                 ภาคทฤษฎี                            10             หน่วยกิต

                                 ภาคปฏิบัติ                              6            หน่วยกิต

การศึกษาเป็นระบบหน่วยกิต

ภาคทฤษฎี  1  หน่วยกิต   เท่ากับ        16   ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ  1  หน่วยกิต   เท่ากับ        64  ชั่วโมง

3.2 รายวิชาในหลักสูตร

3.2.1 วิชาแกน                          2         หน่วยกิต

: วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล      2(2-0-0)

3.2.2 วิชาเฉพาะสาขา               14                  หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี                     8          หน่วยกิต

1) วิชาการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ        1(1-0-0)

2) วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ             1(1-0-0)

3) วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น                 4(4-0-0)

4) วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการทำหัตถการ       2(2-0-0)

       ภาคปฏิบัติ                      6        หน่วยกิต

วิชาการฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น      6(0-0-24)

หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

3.2.3 รหัสแสดงจำนวนหน่วยกิต ประจำรายวิชา กำหนดเป็นตัวเลขดังนี้

1) ตัวเลขหน้าวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิต รวมของรายวิชา

2) ตัวเลขแรกในวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิต ของภาคทฤษฎี

3) ตัวเลขที่สองในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงภาคทดลองในห้องปฏิบัติการต่อ สัปดาห์

4) ตัวเลขที่สามในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติในคลินิกต่อสัปดาห์

4. ระยะเวลาการศึกษาอบรม                                   27      สัปดาห์

ภาคทฤษฎี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์          จำนวน  18      สัปดาห์

ภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์            จำนวน  9        สัปดาห์

            ศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ / สัมมนา และสรุป  จำนวน 1 สัปดาห์

            ประเมินผลการอบรมวันจันทร์-ศุกร์

Comments are closed.