English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • งานวิชาการ
      • งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # เกี่ยวกับงานวารสาร
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
  กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คำสั่ง ของ สบช.
 
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งซ่อมงานเทคโนฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล ClinicalKey
วิธีใช้งาน ClinicalKey
ฐานข้อมูล Science Direct
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์
 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
36 ถนนเลียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000โทร. 039-325781 , 039-311188 (สายตรงห้องธุรการ)
Fax. 039-324379
E-mail : bcnppk@pi.ac.th, pncnurse@gmail.com, admin@pnc.ac.th
ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง [ คลิก ]พิกัดบน Google Map

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Visitors