English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • งานวิชาการ
      • งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # เกี่ยวกับงานวารสาร
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งซ่อมงานเทคโนฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล ClinicalKey
วิธีใช้งาน ClinicalKey
ฐานข้อมูล Science Direct
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 

วิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจหลัก
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์
          หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีและเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ

นโยบาย
          จัดการศึกษาตามระบบบริหารงานคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บุคลากรในองค์กรทุกคน มีส่วนร่วมในระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ภารกิจหลัก
          1. สนับสนุนหน่วยงาน/ภาควิชา จัดทำรายงานประเมินตนเอง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
          2. พิจารณาข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพ รายงานแจ้งผลความคืบหน้าของการพัฒนาตัวบ่งชี้ ที่เป็นจุดอ่อน/ ประเด็นความเสี่ยง นำมาร่วมกันพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบริหารองค์กร และมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามสายงาน แก้ไขและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
          3. กำกับและติดตามให้มีการรักษาระดับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพที่ดีและพัฒนาผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์
          4. กำกับดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก
          5. สนับสนุนผลักดันให้บุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงาน/ภาควิชา สามารถพัฒนาตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบได้เต็มศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
Visitors