English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • งานวิชาการ
      • งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # เกี่ยวกับงานวารสาร
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุด วพ.พปก.
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล ClinicalKey
วิธีใช้งาน ClinicalKey
ฐานข้อมูล Science Direct
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
ประวัติก่อตั้ง
          โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2542 เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กและปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพของครอบครัวที่บิดามารดาไม่สามารถดูแลบุตรได้ด้วยตนเองจากการประกอบอาชีพประจำวันจึงมอบหมายให้ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์เป็นแกนนำในการก่อตั้งและดำเนินงานร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้อนุมัติให้ซ่อมแซมปรับปรุงตึกอาหารเก่าสำหรับนักศึกษาพยาบาลเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนับสนุนให้มีการดำเนินการของโครงการให้มีคุณภาพต่อไป

การรับสมัคร
          รับบริการทั้งเด็กเพศชายและเพศหญิงที่มีสุขภาพปกติ มีอายุระหว่าง 2 ปีเต็ม ถึง 4 ปีเต็ม โดยพิจารณาบุตรของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และชุมชนใกล้เคียงตามลำดับ

หลักฐานการสมัคร
          1. ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันราชการ ระหว่างเวลา 8.00-15.00 น.
              ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
          3. สำเนาสูติบัตรเด็ก 1 ชุด
          4. สำเนาบัตรประจำตัวบิดามารดาอย่างละ 1 ชุด
          5. รูปถ่ายของเด็กที่เห็นหน้าชัดเจน 2 รูป

ค่าบริการ
           ค่าเลี้ยงดูรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท รวมอาหารว่าง 1 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ
           ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ ปีละ 500 บาท
           ค่าอุปกรณ์การนอนและบำรุงครุภัณฑ์แรกรับ 800 บาท

การชำระค่าบริการ
          ผู้ปกครองชำระค่าบริการในสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 8.00-15.00 น. ชำระได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ห้องธุรการ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นการชำระค่าบริการล่วงหน้า รายเดือน และถ้ามารับบริการไม่ครบเดือนจะไม่คืนค่าบริการส่วนที่เหลือให้

การรับ-ส่งเด็ก
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดทำการระหว่างเวลา 7.30-16.30 น. ผู้ปกครองสามารถรับและส่งเด็กได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
          1. เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้ทำกิจกรรมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดให้ โปรดมาส่งเด็กภายในเวลาไม่เกิน 9.00 น.
          2. เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ผู้รับ-ส่งเด็กจะต้องเซ็นชื่อรับ-ส่งเด็กทุกครั้ง มิฉะนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่อนุญาตให้รับเด็กไป
          3. ผู้ดูแลเด็กจำเป็นต้องสังเกตร่างกายและเครื่องใช้ของเด็กที่นำมา ผู้ปกครองควรให้เวลาพูดคุย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กแก่ผู้ดูแลเด็กด้วย และเมื่อรับเด็กกลับ ผู้ปกครองควรตรวจสอบเครื่องใช้ของเด็กเพื่อนำกลับให้ครบถ้วน
          4. โปรดรับเด็กกลับภายใน 16.30 น. หากมีเหตุสุดวิสัยให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 039-325781 ต่อ 1803 / 1805

การแต่งกายและเครื่องใช้เด็ก
          1. ให้เด็กแต่งกายตามสบาย และเหมาะสมกับสภาพอากาศ
          2. ไม่ควรให้เด็กสวมของมีค่า เช่น สายสร้อยหรือเครื่องประดับอื่น ๆ หากให้เด็กนำของมีค่า ของเล่น หรือเงินมาแล้วเกิดการสูญหาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบ
          3. แต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันศุกร์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

การบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          1. บริการด้านสุขภาพ
                ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง บันทึกพัฒนาการเด็กเดือนละ 1 ครั้ง
                ประเมินพัฒนาการโดยนักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีละ 1 ครั้ง
                ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ปีละ 1 ครั้ง
                ตรวจสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า ทุก 3 เดือน
                มีพยาบาลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กทุกวัน
                เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเจ็บป่วยกระทันหันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพยาบาลคอยดูแล
               ให้การปฐมพยาบาลแล้วจึงแจ้งผู้ปกครองทราบหากจำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาลจะดำเนินการและแจ้งผู้ปกครองทันทีส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเด็กเจ็บป่วยโปรดให้เด็กพักรักษาตัวที่บ้าน การนำเด็กป่วยมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจเป็นผลเสียแก่เด็กทุกคนกล่าวคือ เด็กป่วยอาจแพร่เชื้อไปยังเด็กดี เด็กป่วยอาจไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพียงพอ เพราะผู้ดูแลเด็กต้องดูเด็กจำนวนหลายคนพร้อมกัน

          2. บริการด้านโภชนาการ
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับเด็กโดยอาศัยหลักการดังนี้
               1. ให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่าในปริมาณที่เหมาะสม
               2. ให้อาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
               3. ฝึกให้เด็กมีความคุ้นเคยกับอาหารชนิดต่างๆ
               4. ฝึกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน เช่น รับประทานอาหารเป็นเวลา ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ดื่มนมจากแก้วเมื่อถึงวัยอันควร
               5. ฝึกมารยาทและการช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร

               ตัวอย่างอาหารสำหรับเด็ก
               อาหารคาว เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ เกี๊ยว มักกะโรนี ข้าวหมูแดง ข้าวผัด ข้าวมันไก่ ฯลฯ
               ผลไม้ เช่น ส้ม ชมพู่ มะละกอ แตงโม ฝรั่ง กล้วย พุทรา
               ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น
               เครื่องดื่ม เช่น นมจืด
               ขนม เช่น ขนมชั้น ขนมถั่วกวน กล้วยบวดชี คุกกี้นมสด

          3. บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
               การจัดกิจกรรมจะดำเนินการโดยพี่เลี้ยงเด็กที่มีประสบการณ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์พยาบาล โดยมุ่งเน้นสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
               1. การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
               2. การพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อความหมาย
               3. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
               4. การพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส
               5. การสร้างสุขนิสัยและระเบียบวินัยเบื้องต้นที่ดี

          4. การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
               1. จัดปฐมนิเทศให้กับผู้ปกครองเด็กทุกคน
               2. รายงานการบันทึกเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและ พัฒนาการของเด็กทุก ๆ เดือน
               3. รายงานพฤติกรรมและภาวะสุขภาพของเด็กทุกวัน
               4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

การเลิกรับบริการ
          เมื่อผู้ปกครองประสงค์จะเลิกรับบริการเลี้ยงดูเด็ก โปรดแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบล่วงหน้า 15 วัน
Visitors